Σε εκτέλεση της αριθμ. 18769/Ε4/18-02-2022 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2021-2022», η υπηρεσία μας ανακοινώνει τους πίνακες με τις συνολικές μονάδες μετάθεσης των αιτούμενων μετάθεσης και οριστικής τοποθέτησης μελών, με την επιφύλαξη της ανάρτησης των οριστικών πινάκων μετά και την εξέταση τυχόν ενστάσεων.

Για να δείτε το έγγραφο της υπηρεσίας μας πατήστε εδώ

Για να δείτε τους πίνακες μονάδων μετάθεσης πατήστε εδώ

Για να δείτε τους πίνακες μονάδων για οριστική τοποθέτηση πατήστε εδώ

Για να δείτε το έντυπο για ένσταση πατήστε εδώ