Προσωρινή πλήρωση κενής θέσης στο Κέντρο Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης Ιεράπετρας- Νεάπολης

 

ΣΧΕΤ: Το υπ΄αρ 5146/06-08-2013 έγγραφο της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Κρήτης

 

 

     Σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 5,παρ. 5 και 6 της υπ’ 

αριθμ 83691/Γ7/22-07-2011 Υπουργικής Απόφασης όπως ανακοινοποιήθηκε

στο ορθό στις 1-8-2011, ότι υπάρχει κενή μια (1) θέση εκπαιδευτικού

ως Μέλους της Παιδαγωγικής Ομάδας στο Κέντρο Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης Ιεράπετρας- Νεάπολης και όσοι εκπαιδευτικοί Π/θμιας και  Δ/θμιας

Εκπαίδευσης έχουν συμπεριληφθεί στους αξιολογικούς πίνακες για τα Κέντρα

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) της περιφέρειάς μας μπορούν να εκδηλώσουν

ενδιαφέρον για την κάλυψη της θέσης μέχρι την Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013. 

    Η τοποθέτηση στην παραπάνω θέση θα είναι μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2013-2014

   Σας επισημαίνουμε ότι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε θα γίνονται δεκτές μετά το πέρας της προθεσμίας.