1. Παράλληλη Στήριξη

2. Ε.Ε.Π. ΠΕ23

3. Τ.Ε. & Τ.Υ.-ΖΕΠ

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησης, την Παρασκευή, 08-01-2021.