Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι εγκύκλιοι για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2022-2023 και αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς, αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ., για το σχολικό έτος 2022-2023.

Οι αιτήσεις απόσπασης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.Σ.Υ.Δ.). Πριν την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εγγραφούν στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ., ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του. Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr.

Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων αποσπάσεων ορίζεται:  από 05-04-2022 μέχρι 15-04-2022 και ώρα 15:00.

Για την υποβολή τυχόν ερωτημάτων, ως προς την εγκύκλιο αποσπάσεων, οι εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Γ΄ Προσωπικού, στο τηλέφωνο 2441354533.

1. Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2022-2023

2. Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υ π η ρ ε σ ί ε ς και φ ο ρ ε ί ς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-2023