Σε συνέχεια της με αρ. πρ. Φ.821/99078/Η2/13-06 -2017(ΑΔΑ:688Ε4653ΠΣ-Η68) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας περί παράτασης απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2017-2018   και το ημερολογιακό έτος 2018 του Νοτίου Ημισφαιρίου και προκειμένου να καλυφθούν άμεσα τα εναπομείναντα κενά στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, ύστερα από την εξάντληση των κυρωμένων πινάκων απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, παρακαλούμε να

ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν ή υπηρετούν στην περιοχή ευθύνης σας, κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και το ημερολογιακό έτος 2017 του Ν. Ημισφαιρίου αντίστοιχα όσον αφορά στα ακόλουθα:

  1. Παρέχεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2016-2017 διένυαν και το ημερολογιακό έτος 2017 του Ν. Ημισφαιρίου διανύουν το πέμπτο (5ο ) και άνω έτος απόσπασης στο εξωτερικό (με οποιοδήποτε είδος απόσπασης) και επιθυμούν την παράταση της απόσπασής τους στο ίδιο Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης και την ίδια χώρα για ένα (1) μόνο σχολικό έτος χωρίς επιμίσθιο, να υποβάλουν αίτηση παράτασης της απόσπασής τους.

Η παράταση χορηγείται κατόπιν αξιολόγησης του εκπαιδευτικού από τον οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης και τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών σχολείων ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ., (υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.4415/2016).

2.Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dipode-parataseis@minedu.gov.gr) στην Υπηρεσία μας μέχρι     7   -   11 -2017

και ώρα Ελλάδος 22:00 στις οποίες θα αναγράφονται τα κάτωθι:

α. ονοματεπώνυμο και ειδικότητα,

β. αρ. μητρώου εκπαιδευτικού και

γ. Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης - χώρα απόσπασης και έτος απόσπασής του κατά το σχολικό έτος 2016-2017 ή κατά το ημερολογιακό έτος 2017 του Ν. Ημισφαιρίου.

3. Οι αιτήσεις εκπαιδευτικών, των οποίων η ειδικότητα δεν έχει δοθεί ως κενό από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα χωρών-ειδικοτήτων, δε θα ικανοποιούνται.

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι των υφιστάμενων κενών, τα κριτήρια τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη για την ανανέωση της απόσπασης, καθορίζονται κατά σειρά ως ακολούθως:

Οικογενειακή κατάσταση, με την παρακάτω σειρά:

1. Σε χηρεία με παιδιά,

2. Μονογονεϊκή οικογένεια,

3. Σε διάζευξη με παιδιά υπό την επιμέλεια του εκπαιδευτικού.

                                                                          

                                                                                       Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ