Οι διοριζόμενοι/ες εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης, που σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 95849/Ε1/2-8-2021 (ΦΕΚ 1818/τ. Γ΄/10-8-2021) και 97010/Ε1/4-8-2021 (ΦΕΚ 1819/τ.Γ΄/10.8.2021) αποφάσεις της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. διορίζονται στην Διεύθυνση Π.Ε. Καρδίτσας,  οφείλουν να παρουσιαστούν στο Γραφείο του Διευθυντή Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα προσέλευσης 12:30μ.μ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας να καταθέσουν τον υπηρεσιακό φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά του επισυναπτόμενου πίνακα.

Δικαιολογητικά διορισμού

Έντυπα - υποδείγματα

Υπόδειγμα 1_Ατομικά στοιχεία εκπαιδευτικού

Υπόδειγμα 2_Υπεύθυνη δήλωση

Υπόδειγμα 3_Δήλωση περουσιακής κατάστασης

Υπόδειγμα 4_Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

Υπόδειγμα 5_Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας