Από τη Δ/νση Π.Ε. Καρδίτσας ανακοινώνεται

 

Η διαδικασία πλήρωσης με επιλογή της θέσης Προϊσταμένου/ης Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε.  Καρδίτσας και καλεί τους/τις εκπαιδευτικούς που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6, του άρθρου 11, του Ν.3848/2010,  να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τη θέση, στο γραφείο της Διεύθυνσης Π.Ε. Καρδίτσας ( Πλαστήρα 56 ,43100 Καρδίτσα) εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από την Δευτέρα 26-9-2011 έως και τη Παρασκευή 7-10-2011.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν αίτηση για την πλήρωση θέσης μιας μόνο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 18, παρ. 9δ του Ν.3848/2010).

Η θητεία των Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων είναι 4/ετής και λήγει στις 31-07-2015 (άρθρο 25 και άρθρο 29 παρ 7, του Ν.3848/2010).

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, με επικυρωμένα δικαιολογητικά. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε θα γίνεται δεκτή καμία άλλη αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση.

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ