ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ

 

20/11/2023 - 31/12/2024   ΑΔΑ: 65Φ746ΝΚΠΔ-ΙΣΝ

20/09/2023 - 19/11/2024   ΑΔΑ: ΩΖΓΚ46ΝΚΠΔ-ΠΧΖ

26/01/2023 - 19/09/2023   ΑΔΑ: ΡΧΙΤ46ΜΤΛΗ-ΑΨΠ

29/07/2022 - 31/12/2022   ΑΔΑ: ΨΑ7Ξ46ΜΤΛΗ-ΗΣΙ

13/10/2021 - 28/07/2022   ΑΔΑ: 6ΗΑΓ46ΜΤΛΗ-ΜΗ0

30/03/2021 - 12/10/2021   ΑΔΑ: ΨΡΔΓ46ΜΤΛΗ-ΗΔΗ

01/01/2021 - 29/03/2021   ΑΔΑ: ΨΩΟΣ46ΜΤΛΗ-Ζ06

26/08/2020 - 31/12/2020   ΑΔΑ: ΩΗΣΥ46ΜΤΛΗ-ΑΙΡ

21/11/2019 - 25/08/2020   ΑΔΑ: Ψ01Υ46ΜΤΛΗ-ΜΥΡ

01/10/2019 - 20/11/2020   ΑΔΑ: 6Δ5Χ4653ΠΣ-5ΥΗ

01/01/2019 - 30/09/2019   ΑΔΑ: ΩΖ794653ΠΣ-9ΟΧΩ02Κ4653ΠΣ-Σ0Γ

19/06/2018 - 31/12/2018   ΑΔΑ: 6ΑΨΠ4653ΠΣ-7Ι6

09/03/2018 - 18/06/2018   ΑΔΑ: ΨΚΙ14653ΠΣ-Ζ4Ζ

01/01/2017 - 08/03/2018   ΑΔΑ: 6ΝΕΣ4653ΠΣ-ΥΘΨ

08/09/2016 - 31/12/2016   ΑΔΑ: ΩΜ8Ξ4653ΠΣ-ΖΑΞ

04/12/2015 - 07/09/2016   ΑΔΑ: ΨΛΝΨ4653ΠΣ-Ζ6Η

23/09/2015 - 20/11/2015   ΑΔΑ: ΩΥΡΓ465ΦΘ3-ΑΕΥ

27/01/2015 - 31/12/2016   ΑΔΑ: 78ΒΜ9-ΧΛΛ

 

Παλιότερες συνθέσεις εδώ.