1. Πίνακας excel

2. Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν από την Τρίτη, 19-01-2021 έως Τετάρτη, 20-01-2021  στο σχολείο τοποθέτησής τους και να αναλάβουν υπηρεσία.