Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.».
  2. Τις διατάξεις της Φ.353.1/324/105657/Δ1 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1340/τ.Β’/16-10-2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ...», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. Το υπ’ αριθ. 10090/15-09-2014 έγγραφο του Δ/ντή Π/θμιας Εκπ/σης Λάρισας με θέμα «Αιτιολόγηση λειτουργικών κενών ΠΕ70».
  4. Το από 12-09-2014 έγγραφο της Δ/ντριας Π/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας με θέμα «Λειτουργικά κενά/Πλεονάσματα».
  5. Το από 15/09/2014 έγγραφο της Δ/ντριας Π/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας με θέμα «Λειτουργικά κενά/Πλεονάσματα».
  6. Την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Λάρισας.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Α) Τους εκπαιδευτικούς Π/θμιας Εκπ/σης των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ11, που πλεονάζουν στη Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας και επιθυμούν να αποσπαστούν στο ΠΥΣΠΕ Λάρισας και

Β) Τους εκπαιδευτικούς Π/θμιας Εκπ/σης του κλάδου ΠΕ70, που πλεονάζουν στη Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας και επιθυμούν να αποσπαστούν στο ΠΥΣΠΕ Λάρισας.

Να υποβάλουν αίτηση απόσπασης στα γραφεία των Δ/νσεων Π/θμιας Εκπ/σης που ανήκουν οργανικά ή έχουν αποσπαστεί για το σχολικό έτος 2014-2015, μέχρι αύριο Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14:00 .

Αιτήσεις που κατατέθηκαν προ ή μετά της οριζόμενης προθεσμίας δεν θα εξεταστούν.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα αποσπαστούν με βάση το σύνολο των μορίων μετάθεσης.

Καλούνται οι Δ/ντριες των Δ/νσεων Π.Ε. Καρδίτσας και Μαγνησίας να ενημερώσουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων να διαβιβάσουν αυθημερόν τις αιτήσεις στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, καθώς και πίνακα μορίων μετάθεσης των αιτούμενων εκπαιδευτικών.

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΙΑΚΑ

 

Οι αιτήσεις γίνονται χειρόγραφες από εσάς και παραδίδονται στο ΠΥΣΠΕ.